คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน0.000.000.000.00
งบลงทุน0.000.000.000.00
งบบุคลากร0.000.000.000.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00
งบเหลื่อมปี0.000.000.000.00
งบเงินนอกงบประมาณ0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
กลุ่มงานอำนวยการ0.000.000.000.00
กลุ่มงานนโยบายและแผน0.000.000.000.00
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0.000.000.000.00
กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0.000.000.000.00
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
กลุ่มงานกฏหมายและคดี0.000.000.000.00
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ที่อยู่ เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141